Đường hầm cửa sông số 3 Lâm Nghi

Địa điểm: Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 300,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA SPU, Màng chống thấm JOABOA MAC