Đường hầm sư tử Đông Quan

Địa điểm: Đông Quan, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 100,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC
Khu vực thi công: Vách bên tường, tấm nền, tấm đỉnh