Đường sắt liên tỉnh Thâm Quyến – Quảng Châu

Địa điểm: Quảng Châu, Đông Quan, Thâm Quyến, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: Trên 1,000,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA MAC