Ốc đảo Evergrande ở Nam Xương

Địa điểm: Nam Xương, Trung Quốc
Diện tích chống thấm: 450,000 m2
Vật liệu được lựa chọn: Màng chống thấm JOABOA BAC, Màng chống thấm JOABOA PET, Màng chống thấm JOABOA MAC, Sơn chống thấm JOABOA SPU